Informacije o zavodu

Obvestilo zaposlenim ob prejetem darilu
Obrazec za prijavo prejetega darila
Obvestilo staršem in poslovnim partnerjem
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
Možnosti prejemanja in plačevanja računov

ORGANIGRAM
informacije javnega značaja, četrtek, 15. januar 2009
nazadnje posodobljeno, 25. marca 2019

 

1. OSNOVNI PODATKI
Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, Slovenija
Tel.: (07) 38 44 180
Elektronski naslov:
info@os-smarjeta.si
logotip
Organizacijska enota: Osnovna šola Šmarjeta – Vrtec sonček
Odgovorna uradna oseba: Tadeja Molan Žinko
Tel.: (07) 38 44 181
Elektronski naslov:
ravnateljica@os-smarjeta.si
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 
Kratek opis delovnega področja zavoda:
 • osnovnošolsko splošno izobraževanje
 • dejavnost vrtca in predšolske vzgoje
 • drugo izobraževanje
Organigram zavoda:  Organigram
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojne osebe: Tadeja Molan Žinko
Tel.: (07) 38 44 181
Elektronski naslov:
ravnateljica@os-smarjeta.siPomočnica ravnateljice šole:
Teja Jožica Mikolič
Tel.: (07) 38 44 181
Elektronski naslov:
teja.jozica.mikolic@os-smarjeta.si

Pomočnica ravnateljice vrtca:
Ines Kulovec
Tel.: (07) 38 44 194
Elektronski naslov:
ines.kulovec@os-smarjeta.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:
Državni predpisi:
Predpisi EU: Register predpisov RS- poglavja EU
Zakonodaja EU
Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Predlogi predpisov
Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • volitve v svet zavoda
 • postopek imenovanja ravnatelja
 • postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • postopek sprejema otrok v šolo
 • postopek sprejema otrok v vrtec
 • postopek sprejema LDN
 • postopek potrditve letnega poročila
Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc:
3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Neposreden dostop:
 • dostop preko spletnega mesta
 • fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja
4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA
  Cenik (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)
5. CENIKI