Svetovalna služba

Poglavitne naloge šolske svetovalne službe (ŠSS) pri sodelovanju s starši so: sodelovanje z učenci, starši, strokovnimi delavci šole in zunanjimi ustanovami, vpis šolskih novincev, skupinsko in individualno reševanje vzgojne in učne problematike, svetovanje in pomoč pri socialni problematiki (šolska prehrana, učbeniki, šola v naravi …), organizacija in izvedba roditeljskih sestankov, spodbujanje raznovrstnih oblik sodelovanja in neposrednega vključevanja staršev v vzgojno-izobraževalni proces.

Specialno pedagoško pomoč učencem s posebnimi potrebami in učencem z odločbo o usmerjanju izvaja specialna pedagoginja defektologinja Milena Vene.

Naloge (skupaj z učitelji): evidentiranje otrok s težavami v razvoju in učenju, diagnosticiranje v sodelovanju s posvetovalnico za učence in starše v Novem mestu, izdelava individualnega programa dela z učencem, določitev oblik in načinov dela z otrokom, sistematična individualna obravnava otrok, spremljanje in evalvacija otrokovega razvoja, sodelovanje s starši. Učence s pos. potrebami predlagajo za postopek usmerjanja starši v sodelovanju z učiteljem in ŠSS.

Šolske svetovalne delavke in učitelji izvajajo tudi INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ UČENCEM. V ta sklop sodijo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učenci z vzgojnimi težavami kot tudi nadarjeni.

Pri delu z nadarjenimi učenci sledimo Konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Delo poteka v obliki projektov, raziskovanj, taborov in delavnic. Dejavnosti vodijo učitelji različnih predmetnih področij na šoli, sodelujemo pa tudi z zunanjimi sodelavci, strokovnjaki za področja, ki jih predlagajo učenci in njihovi starši. Koordinatorica za delo z nadarjenimi je psihologinja Manca Seničar. 

Poklicno svetovanje opravlja socialna pedagoginja Lea Povše Škoda.

Šolska svetovalna delavka je dosegljiva v času uradnih ur, ki so objavljene na vratih pisarn, in v času govorilnih ur.

Lea Povše Škoda: 07/38-44-198