šolska prehrana

SUBVENCIONIRANA PREHRANA: S 1. 9. 2014 se je začela uveljavljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Staršem pred šolskim letom 2014/15 ni bilo več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila na pristojnem Centru za socialno delo. Obvezna je le Prijava na šolsko prehrano, ki jo starši oddajo ob zaključku šolskega leta za naslednje šolsko leto v šoli.

Izmenjava podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport poteka avtomatsko. Šole upoštevajo razvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda pristojni Center za socialno delo.

SUBVENCIJE malice in kosila pripadajo učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in kosilo, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku:

  •  za malico ne presega 53 % neto povprečne plače v R Sloveniji,
  • za kosilo ne presega 18 % neto povprečne plače v R Sloveniji.

Državni zbor RS je 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi upravičence do brezplačnega kosila učencem. Od 1. 1. 2016 bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek znaša do 36 % povprečne plače, v višini:

  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v R Sloveniji- subvencija v višini 70 % cene kosila,
  • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v R Sloveniji- subvencija v višini 40 % cene kosila.

CENA ŠOLSKE PREHRANE ZA ŠOL. LETO 2016/17
MALICA:
1.- 9. razred: 0,80 €/dan

KOSILO:
5. razred: 1,35 €/dan
6. – 9. razred: 1,61 €/dan

DNEVNA KOSILA: 1,80 €/ dan
POPOLDANSKA MALICA ZA UČENCE PB: 0,40 €/dan

Anketa za starše

Anketa za učence