informacije javnega značaja

Obvestilo zaposlenim ob prejetem darilu
Obrazec za prijavo prejetega darila
Obvestilo staršem in poslovnim partnerjem
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

ORGANIGRAM

JPG

PDF
informacije javnega značaja, četrtek, 15. januar 2009

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, Slovenija
Tel.: (07) 38 44 180(07) 38 44 180
Faks: (07) 38 44 195
Elektronski naslov: info@os-smarjeta.si
logotip
Odgovorna uradna oseba: Nevenka Lahne, ravnateljica
Tel.: (07) 38 44 181(07) 38 44 181
Elektronski naslov: nevenka.lahne@os-smarjeta.si
Datum prve objave kataloga:  15. januar 2009
Datum zadnje spremembe:  15. januar 2009
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.os-smarjeta.si
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: –         osnovnošolsko splošno izobraževanje
–         dejavnost vrtca in predšolske vzgoje
–         drugo izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Matična šola – OŠ Šmarjeta, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, Slovenija
Vrtec – Vrtec Sonček, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, Slovenija
Elektronski naslov: vrtec.soncek@os-smarjeta.si
Vodja vrtca: Jožica Godec, pomočnica ravnateljice
Tel.: (07) 38 44 194(07) 38 44 194
Elektronski naslov: jozica.godec@os-smarjeta.si
 Organgram zavoda:  organigram
2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Ravnateljica: Nevenka Lahne
Tel.: (07) 38 44 181
Elektronski naslov: info@os-smarjeta.si
Pomočnica ravnateljice šole: Milena Vene
Tel.: (07) 38 44 191
Elektronski naslov: milena.vene@os-smarjeta.si
Pomočnica ravnateljice vrtca: Jožica Godec
Tel.: (07) 38 44 194
Elektronski naslov: jozica.godec@os-smarjeta.si
2.c. seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa ( preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov )
Notranji predpisi: Akt o ustanovitvi zavoda
Hišni red OŠ Šmarjeta
Vzgojni načrt OŠ Šmarjeta
Pravila šolskega reda
Pravila o zavarovanju osebnih podatkov
Pravila obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v OŠ Šmarjeta in vrtcu Sonček
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o statusu športnika
(Prošnja za dodelitev statusa)
Poslovnik o delu šolske kuhinje
Pravilnik o statusu športnika
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano prehrano
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi
Dogovor o letni delovni obveznosti in razporeditvi delovnega časa  strokovnih delavcev
Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga v zavodu
Državni predpisi: Register predpisov RS
Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3 UL RS št. 81/06, UL RS št. 102/07)
Zakon o vrtcih
(ZVrt-UPB2 UL RS št. 100/05, UL RS št. 25/08)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI-UPB5 UL RS št. 16/07, 36/08)
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS št. 42/02, 103/07)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 UL RS št. 63/07, 65/08)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS-UPB7 UL RS št. 95/07, 17/08, 58/08, 80/08)
Zakon o javnih naročilih (ZJN-UPB1 UL RS36/04)
Zakon o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-UPB1 UL RS št. 94/07)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2 UL RS št.51/06)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 126/07,  65/08)
Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99)
Zakon o zavodih (UL RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000)
Zakon o šolski inšpekciji
(UL RS št.114/2005)
Zakon o šolski prehrani  (UL RS št. 43/2010)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
(UL RS št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/2001)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (UL RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000)
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
(UL RS št. 73/08)
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
(UL RS št. 63/08)
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
(UL RS št. 75/04)
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli (UL RS št. 67/05, 64/06)
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
(UL RS št. 63/06)
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli (UL RS št. 53/06, 77/07)
Pravilnik o financiranju šole  v naravi (UL RS št. 61/04, 70/08)
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah (UL RS št. 34/04, 70/08)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive (UL RS št. 54/02)
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 23/06, 72/07)
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 23/06, 81/07, 105/08)
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli (UL RS št. 29/96, 56/00)
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
(UL RS št. 59/08)
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (UL RS št. 41/97)
Pravilnik o publikaciji vrtca
(UL RS št. 64/96)
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UL RS št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08)
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UL RS št. 75/05, 82/05, 76/08)
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (UL RS št.129/06, 79/08, 119/08)
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (UL RS št. 97/03, 77/05, 120/05)
Predpisi EU: Register predpisov RS- poglavja EUZakonodaja EU
2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Predlogi predpisov
2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt šole

Publikacija šola 2017/2018
Poročilo o realizaciji LDN šole
Letni delovni načrt vrtca Sonček
Publikacija vrtca Sonček
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Letno poročilo šole in vrtca
Šolska kronika

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: –         volitve v svet zavoda
–         postopek imenovanja ravnatelja
–         postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
–         postopek sprejema otrok v šolo
–         postopek sprejema otrok v vrtec
–         postopek sprejema LDN
–         postopek potrditve letnega poročila
2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc: –         evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)
2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: /
2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij: /
3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Neposreden dostop:

–         dostop preko spletnega mesta

–         fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja

Dostop na podlagi posebne zahteve:

–         neformalna zahteva

–         formalna zahteva

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: –         prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA
Cenik ( Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja )
5. CENIKI
cenik prehrane in uporabe šolskih prostorov