NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za ŠOL. L. 2018/19 – OBVESTILO (4. do 6. razred)

šol. l. 2018/19 lahko v drugem triletju izvajamo pouk NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (v nadaljevanju NIP) največ 6-tih skupinah (formula za izračun = št. učencev od 4. do 6. r. : 24). Šola mora obvezno ponuditi TUJI JEZIK, lahko pa ponudi tudi ŠPORT, TEHNIKO, UMETNOST in RAČUNALNIŠTVO.

OŠ Šmarjeta glede na možnosti in razrede za naslednje šolsko leto ponuja naslednje predmete:

4. razred: nemščina, umetnost, računalništvo, tehnika
5. razred: šport, nemščina, umetnost, računalništvo, tehnika
6. razred: šport, nemščina, umetnost

Predmet se lahko izvaja, če se k njemu prijavi najmanj 12 učencev.

Po oddanih prijavah bo sledil izbor predmetov. Izbrani bodo tisti, kjer bodo prijave številčnejše. Krog prijave se lahko tudi ponovi. Po dokončnem izboru bodo učenci prejeli obvestilo o izbiri.

Navodilo za izbiro in prijavo:

Prijava ni obvezna (zato neobvezni IP), je pa obvezno obiskovanje predmeta, če se učenec k predmetu prijavi. Učenec lahko izbere največ 2 uri NIP tedensko. Glede na št. učencev in število možnih skupin predlagamo, da se učenci odločijo za eno uro, razen v primeru, ko se odločijo za tuji jezik, kjer je že po predmetniku tedensko 2 uri tega predmeta.

Prijave se zbirajo elektronsko, preko e-Asistenta. Odprte bodo od 10. 5. do vključno 16. 5. 2018. Med naštetimi predmeti izberite dva predmeta, in sicer kot prvega tistega, h kateremu se najbolj želite prijaviti in drugega, ki je rezervni izbor za primer, da se prvi predmet ne bo izvajal ali, da je skupina prepolna (pri nekaterih predmetih je omejitev števila učencev na 28 – upoštevan čas prijave).

Predstavitev obveznih in neobveznih predmetov: v Spletni učilnici pod naslovom Izbirni predmeti 2018/19

V primeru težav ob prijavi se obrnite na računalničarja Andreja Kovačiča, za ostala vprašanja v povezavi z izbiro pa na svetovalno delavko Jasmino Jevnikar.