7. – 9. razred – obvezni izbirni predmeti

Izbira predmetov: večina predmetov se izvaja 1 uro tedensko, drugi tuji jezik pa 2 uri tedensko. Predmeti imajo svoj strokovno potrjen učni načrt. Vsakemu je namenjeno 35 ur (7. in 8. r) ali 32 ur (9. r). Izbirnemu predmetu drugi tuji jezik pa 70 ur.

Učenec mora izbrati dve uri pouka tedensko. Izbere lahko tudi tri ure tedensko, če s tem soglašajo njegovi starši.

Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja 2 uri tedensko. S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet. V primeru, da učenec izbira le enourne predmete, mora izbrati dva predmeta, tretjega pa le v primeru, če starši s tem soglašajo.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja ali pa le pri eni uri tedensko.

Postopek »oprostitve«: Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko.
Ravnatelj v skladu z določbami zakona, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta 2022. Oprostitev sodelovanja pri IP se za posameznega učenca zabeleži v e-dnevnik in e-redovalnico oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanje pri IP, se pri teh predmetih ne ocenjuje. V spričevalo se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Ocenjevanje: s številčnimi ocenami.

Oblikovanje skupin: skupina za pouk izbirnega predmeta se oblikuje, če je vanjo vključenih zadostno število učencev. V šolskem letu 2022/2023 lahko na OŠ Šmarjeta pouk obveznih izbirnih predmetov poteka v največ 19-tih skupinah.

  • Kaj pa če se k določenemu predmetu prijavi premalo učencev?

V primeru, da se učenec pri prvem izboru odloči za predmet, h kateremu se je prijavilo premalo učencev (predmet se zaradi premajhnega interesa ne izvaja), bo moral namesto le-tega izbrati enega od predmetov, ki se izvaja. Zato je pomembno, da ob prijavi učenec razvrsti vse predmete od 1. navzdol glede na željo po prijavi (1 pomeni najbolj željeni predmet).

Način prijave: preko eAsistenta. Prijave bodo možne od srede, 11. 5. 2022 do srede, 18. 5 2022. Po tem datumu bodo prijave ali spremembe možne le preko šolske svetovalne službe. V primeru težav ob prijavi se obrnite na eAsistentovo pomoč na telefonski številki 01 777 33 99 ali po elektronski pošti starsi@easistent.com.

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV PO RAZREDIH