OBVEZNI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 7. do 9. RAZRED šolsko leto 2018/19

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

Izbira predmetov: večina predmetov se izvaja 1 uro tedensko, drugi tuji jezik pa 2 uri tedensko. Predmeti imajo svoj strokovno potrjen učni načrt. Vsakemu je namenjeno 35 ur (7. in 8. r) ali 32 ur (9. r). Izbirnemu predmetu drugi tuji jezik pa 70 ur.

Učenec izbere dve uri pouka tedensko. Izbere lahko tudi tri ure tedensko, če s tem soglašajo njegovi starši.

Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja 2 uri tedensko. S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet. V primeru, da učenec izbira le enourne predmete, mora izbrati dva predmeta, tretjega pa le v primeru, če starši s tem soglašajo.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja ali pa le pri eni uri tedensko.

Postopek »oprostitve«: Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko.

Ravnatelj v skladu z določbami zakona, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta 2018. Oprostitev sodelovanja pri IP se za posameznega učenca zabeleži v e-dnevnik in e-redovalnico oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanje pri IP, se pri teh predmetih ne ocenjuje. V spričevalo se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

 Ocenjevanje: s številčnimi ocenami.

 Oblikovanje skupin: skupina za pouk izbirnega predmeta se oblikuje, če je vanjo vključenih zadostno število učencev.

  • Kaj pa, če se k določenemu predmetu prijavi premalo učencev?

V primeru, da se učenec pri prvem izboru odloči za predmet, h kateremu se je prijavilo premalo učencev (predmet se zaradi premajhnega interesa ne izvaja), bo moral namesto le-tega izbrati enega od predmetov, ki jih je na prijavnici navedel pod rezervni izbor.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

Šola mora za učence od 7. do 9. razreda obvezno ponuditi neobvezni izbirni predmet DRUGI TUJI JEZIK. Pouk le-tega se izvaja dve uri tedensko. Predmet se številčno ocenjuje, ocena se vpiše v spričevalo. Prisotnost učencev se obravnava tako kot pri vseh ostalih predmetih, kar pomeni, da morajo starši odsotnost opravičiti. Prijava velja za celotno šolsko leto, odjav ni.

Kot NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ponujamo Drugi tuji jezik NEMŠČINA. Pouk se bo izvajal, če se bo k predmetu prijavilo najmanj 12 učencev. Pouk neobveznega izbirnega predmeta bo glede na število učencev lahko potekal v treh skupinah. Do delitev v več skupin pride, ko je število prijavljenih učencev večje od 28 učencev.

Prijave k obveznim in neobveznim predmetom: od 10. 5. do 16. 5. 2018, preko eAsistenta.

Namig za prijavo k tujemu jeziku nemščinaza učence, ki so v tem letu obiskovali obvezni IP nemščina predlagamo prijavo k obveznemu IP nemščina. Za učence bodočega 7. razreda pa predlagamo, da nadaljujejo z NIP nemščina.

Predstavitev obveznih in neobveznih predmetov: v Spletni učilnici pod naslovom Izbirni predmeti 2018/19

V primeru težav ob prijavi se obrnite na računalničarja Andreja Kovačiča, za ostala vprašanja v povezavi z izbiro pa na svetovalno delavko Jasmino Jevnikar.